Formularz rejestracji

Formularz zgłoszeniowy

Zjazd Absolwentów Publicznego Gimnazjum w Ceranowie

Dane osobowe:

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

 

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkół w Ceranowie reprezentowany przez dyrektora, Ceranów 206, 08-322 Ceranów.
 • Inspektor ochrony danych w Zespole Szkół w Ceranowie jest dostępny pod adresem
  e-mail:rodo@naticom.pl
 • Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie Pani/Pana zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) w celu organizacji Zjazdu Absolwentów Publicznego Gimnazjum w Ceranowie.
 • Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą członkowie Komitetu Organizacyjnego Zjazdu Absolwentów Publicznego Gimnazjum w Ceranowie.
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres konieczny do przygotowania Zjazdu Absolwentów Publicznego Gimnazjum w Ceranowie, a po jego zakończeniu przez okres wymagany przepisami prawa.
 • Z wyjątkami przewidzianymi przepisami RODO posiada Pani/Pan: prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • Na niezgodne z prawem przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wysłania formularza.
 • Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu organizacji Zjazdu Absolwentów Publicznego Gimnazjum w Ceranowie. Oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o możliwości wycofania zgody w każdym czasie poprzez złożenie oświadczenia o wycofaniu zgody w formie pisemnej na adres korespondencyjny lub adres e-mail Zespołu Szkół w Ceranowie.

Zapoznałem się z klauzulą informacyjną, a wyrażona przeze mnie zgoda jest dobrowolna.

Zgłoszenia  należy dokonać w terminie do dnia: 31 marca 2019 r.

Bliższych informacji dotyczących Zjazdu można uzyskać pod adresem zjazd.absolwentow@op.pl