Rada Rodziców

Rada rodziców jest organizacją rodziców powołaną do współdziałania rodziców z organami szkoły. Rada rodziców jest samorządną reprezentacją rodziców działającą w myśl regulaminu zatwierdzonego przez ogólne zebranie rodziców. Główne zadania rady rodziców to między innymi: upowszechnianie kultury pedagogicznej wśród rodziców i w środowisku lokalnym, współpraca z organizacjami uczniowskimi działającymi w szkole, a także pozyskiwanie środków finansowych dla wspierania przedsięwzięć wychowawczo-opiekuńczych szkoły.

Członkowie Rady Rodziców:

Pani Elżbieta Stańczuk – Przewodnicząca Rady Rodziców

Pani Barbara Kołek – Zastępca Przewodniczącej Rady Rodziców

Pani Alicja Cieślak – Skarbnik Rady Rodziców